> Terug naar: www.academicstore.nl

Meld je aan om te bestellen

Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • 01 januari 2016

1. ALGEMEEN: AARD VAN DE DIENSTVERLENING: BESTELLEN, BETALEN EN GELEVERD KRIJGEN VAN LEERMIDDELEN

 • De onderhavige Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de voorwaarden die gelden voor de dienstverlening van ACADEMIC STORE, in het bijzonder voor de activiteiten, die via www.academicstore.nl/rechten worden verricht.Overige gegevens

 • ACADEMIC STORE

 • Bezoekadres  
  Universiteit Twente, The Gallery
  Hengelosestraat 500
  7521 AN Enschede
  Postadres 
  Postbus 545
  7500 AM Enschede

 • KvK: 08092256
  (XRS Human Capital BV)

 • BTW: NL8097.61.865.B.02

 • IBAN: NL43SNSB0879392363

 • BIC: SNSBNL2A2. DEFINITIES

 • In de onderhavige Algemene Voorwaarden worden onderstaande begrippen gebruikt. Deze zijn als volgt gedefinieerd:

 • Besteller: elke persoon, instantie, organisaties, bedrijven (waaronder boekhandels), die vooraf uitdrukkelijk door ACADEMIC STORE gerechtigd zijn verklaard gebruikte maken van de webshop, conform de daar gestelde voorwaarden en uitgangspunten;

 • Bestelling: Bestelling, gedaan door een Besteller binnen de speciaal daartoe ingerichte webshop, conform de daar gestelde voorwaarden en uitgangspunten;

 • Distribueren/distributie/(Af-)levering: De werkzaamheden, die ACADEMIC STORE verricht, om de af te leveren aan Besteller, op een nader aangegeven locatie, en op nader vastgestelde tijdstippen; 

 • Inspanningsverplichting: De inspanning die een partij redelijkerwijs dient te leveren om aan de verwachtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst te voldoen;

 • Leermiddelen: De studieboeken, uitgaven of andere hulpmiddelen, in welke verschijningsvorm dan ook, die dienen tot onderwijs dat vanwege de overheid of vanwege een rechtspersoon zonder winstoogmerk wordt gegeven, voor zover deze deel uitmaken van de door de Onderwijsinstelling voorgeschreven resp. te gebruiken literatuur en/of andere hulpmiddelen;

 • Overeenkomst: Een bindende afspraak waarmee ACADEMIC STORE en Besteller, die gebruik maakt van de dienstverlening, instemmen;

 • Studenten: de studenten/deelnemers die staan ingeschreven bij de onderwijsinstelling

 • Webshop: De Webshop is een website, via welke ACADEMIC STORE aan Bestellers de mogelijkheid biedt de door de Instelling voorgeschreven of geadviseerde leermiddelen te bestellen.

 • Werkdagen: De werkdagen in een week zijn: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Uitzonderingen hierop vormen de door de algemeen geldende vrije dagen of feestdagen, dan wel dagen die door partijen als uitzondering worden aangemerkt.

3. TOEPASSELIJKHEID

 • 3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door ACADEMIC STORE ten behoeve van de Bestellers, om leermiddelen te bestellen, betalen en geleverd krijgen.

 • 3.2. Indien enige bepaling in de Overeenkomst ongeldig, nietig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, doet dit geen afbreuk aan de uitvoerbaarheid en geldigheid van de overige bepalingen. In geval van enige ongeldige, nietige of onuitvoerbare bepaling zullen vervangende bepalingen worden opgenomen, overeenkomstig hetgeen werd beoogd met de oorspronkelijke bepaling.

 • 3.3. Daar waar in de Overeenkomst sprake is van een koop op afstand conform artikel 7:46a Burgerlijk Wetboek, is de toepasselijkheid van artikel 7:46f lid 1 Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 3.4. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • 4.1. Alle Bestellingen door de Besteller gedaan middels de webshop, kunnen na ontvangst van de Bestelling door ACADEMIC STORE worden herroepen. Als ACADEMIC STORE een Bestelling weigert, informeert zij (resp. de klantenservice) de besteller hierover via e-mail of brief binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 • 4.2. In het geval er sprake is van een Bestelling via de webshop komt een overeenkomst tot stand tussen ACADEMIC STORE en de besteller, zodra een orderbevestiging is verzonden aan de Besteller hetzij per e-mail, hetzij per brief, of bij gebreke daarvan, door de levering van de bestelde Leermiddelen en/of toezending van de factuur.

 • 4.3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod in de webshop binden ACADEMIC STORE niet.

 • 4.4. Eventuele onjuistheden in de bevestiging dienen binnen vijf werkdagen na de dagtekening door de Besteller per email binnen de webshop via de klantenservice te worden gemeld.

 • 4.5. Overeenkomsten, correspondentie over de uitvoering van overeenkomsten, waaronder begrepen nadere afspraken tussen ACADEMIC STORE en Besteller, worden door zo veel mogelijk digitaal gecommuniceerd en per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat door de Besteller bij het aangaan van de overeenkomst is opgegeven.

5. LEVERING EN LEVERTIJD

 • 5.1. Een in de webshop of middels email aangegeven (resp. overeengekomen) levertijd of levertijdstip is altijd indicatief en geen fatale termijn.

 • 5.2. Overschrijding van de overeengekomen levertermijn geeft de Besteller niet het recht om de overeenkomst te ontbinden dan wel recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze overeenkomst mocht voortvloeien.

 • 5.3. ACADEMIC STORE is gerechtigd de Leermiddelen in gedeelten te (doen) (af-)leveren en/of de (af-)levering na te laten indien de Leermiddelen niet, nog niet, of niet in voldoende mate, leverbaar zijn. Besteller heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

 • 5.4. ACADEMIC STORE heeft het recht bepaalde prestaties door derden te laten verrichten.

6. PRIJZEN

 • 6.1. De in de webshop aangegeven prijzen (en kortingen) zijn in euro’s, inclusief BTW, en exclusief verzendkosten en administratiekosten.

 • 6.2. De in de webshop vermelde prijzen kunnen worden gewijzigd als gevolg van i) wettelijke regelingen of bepalingen, of ii) als in het aanbod is vermeld dat het om een richtprijs gaat en de prijs gebonden is aan veranderingen waar ACADEMIC STORE geen invloed op heeft. Bij een prijsverhoging heeft de Besteller het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

7. BETALING

 • 7.1. Betaling van de Bestellingen door Besteller van Leermiddelen vindt direct tijdens het bestelproces plaats. Tenzij anders is overeengekomen. Bij betaling op factuurbasis gelden de betalingsvoorwaarden en betalingstermijn, zoals op de factuur staan vermeld.

8. HERROEPINGSRECHT (RECHT VAN RETOUR)

 • 8.1. Besteller heeft na het plaatsen (en betalen) van de Bestelling via de webshop de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen na ontvangst van de Leermiddelen. Geen herroepingsrecht is van toepassing voor een Leermiddel dat nadrukkelijk (ook in de wet) is uitgezonderd, waaronder: leermiddelen die op maat zijn besteld, zoals bij printing on demand, verzegelde producten, als het zegel is verbroken (bijvoorbeeld cd's, cd-roms, dvd's e.d.).

 • 8.2. Tijdens deze termijn zal de Besteller het Leermiddel voorzichtig behandelen en slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Leermiddel wenst te behouden. Als de Besteller van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken zal hij het Leermiddel in originele staat en in de originele verpakking met alle geleverde toebehoren terugsturen, conform de instructies van ACADEMIC STORE. 

 • 8.3. Alle kosten van retourzending zijn voor de Besteller.

 • 8.4. ACADEMIC STORE zal het ontvangen aankoopbedrag na ontvangst van de retourzending, en na controle en acceptatie op basis van de hiervoor genoemde eisen, binnen de wettelijke termijn terugbetalen aan de Besteller. In geval van betaling op factuurbasis zal ACADEMIC STORE een creditfactuur versturen ter hoogte van het aankoopbedrag, eveneens na ontvangst van de retourzending, en na controle en acceptatie op basis van de hiervoor genoemde eisen. Indien reeds betaling heeft plaatsgevonden door besteller, zal ACADEMIC STORE het bedrag ter hoogte van de creditfactuur binnen 21 dagen terugbetalen aan de Besteller.

 • 8.5. De bepalingen in dit Artikel gelden uitsluitend indien sprake is van een overeenkomst die valt onder het bereik van Boek 7, Titel 1, Afdeling 9A (“Overeenkomsten op afstand”) van het Burgerlijk Wetboek.

9. GARANTIE

 • 9.1. ACADEMIC STORE geeft de garantie als Inspanningsverplichting op zich te nemen ervoor zorg te dragen dat de levering van de Bestelling voldoet aan de overeengekomen specificaties.

 • 9.2. Het recht op garantie bestaat niet indien en zolang de Besteller niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de relatie met ACADEMIC STORE voortvloeien. Het recht op garantie vervalt zodra de geleverde Leermiddelenzijn vervreemd, bewerkt of verwerkt, dan wel indien en zodra daarin veranderingen zijn aangebracht. 

 • 9.3. ACADEMIC STORE garandeert niet dat aan Besteller geleverde producten geen inbreuk maken op enig recht (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot intellectueel- en industrieel eigendomsrecht) van derden.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • 10.1. De via de webshop verkochte en geleverde Leermiddelen blijven eigendom van ACADEMIC STORE (resp. derden) , totdat de Besteller alle verplichtingen uit de met ACADEMIC STORE gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

 • 10.2. Het risico ter zake van de Leermiddelen gaat op het moment van aflevering over op de Besteller.

 • 10.3. Indien sprake is van een Digitaal Leermiddel verkrijgt de Besteller een niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van het betreffende middel voor de licentieduur die is vastgesteld door de uitgever van het Digitale Leermiddel. Tenzij anders is vastgesteld, zal de duur 1 schooljaar resp. studiejaar bedragen.11. AANSPRAKELIJKHEID

 • 11.1. ACADEMIC STORE, is niet aansprakelijk voor enige door de Besteller geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de Overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij grove schuld of nalatigheid van ACADEMIC STORE aangetoond kan worden.

 • 11.2. Indien ACADEMIC STORE aansprakelijk is jegens de Besteller, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de prijs van het product ter zake waarvan aansprakelijkheid is ontstaan. In geval van een licentie is deze aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen prijs berekend over de duur van de overeenkomst met een maximum van 1 jaar.

 • 11.3. ACADEMIC STORE is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen. Aansprakelijkheid van ACADEMIC STORE is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

 • 11.4. ACADEMIC STORE is niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) voldoen aan haar (af-)leveringsverplichtingen, indien de bestelde Leermiddelen niet voorradig zijn en/of de leveranciers deze niet, of niet tijdig, leveren.

 • 11.5. ACADEMIC STORE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de door haar (af-)geleverde Leermiddelen.

12. OVERMACHT

 • 12.1 ACADEMIC STORE is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 • 12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers (dan wel andere derden), storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de Leermiddelen alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 • 12.3 ACADEMIC STORE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ACADEMIC STORE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

 • 12.4 Indien ACADEMIC STORE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 • 12.5. ACADEMIC STORE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat ACADEMIC STORE haar verbintenis had moeten nakomen.

 • 12.6 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van ACADEMIC STORE niet mogelijk is langer dan drie maanden duurt, treden ACADEMIC STORE en Besteller in overleg, op basis van redelijkheid en billijkheid, over de wijze waarop de Overeenkomst zal worden voortgezet resp. zal worden ontbonden. Dit zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat aan de zijde van ACADEMIC STORE.

13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • 13.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de Producten en diensten, waaronder het digitale uitgeef-, productie- en distributieconcept van derden alsmede alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de Leermiddelen en Diensten die door ACADEMIC STORE worden (af-)geleverd, berusten bij ACADEMIC STORE. 

 • 13.2. De Besteller respecteert deze intellectuele en industriële eigendomsrechten volledig.

14. DIGITALE LEERMIDDELEN

 • 14.1. De eventueel door ACADEMIC STORE verstrekte gebruikersnaam en/of het wachtwoord blijven eigendom van ACADEMIC STORE dan wel van haar leveranciers. Verstrekte wachtwoorden, gebruikersnamen of soortgelijke toegangs- en gebruikerscodes zijn strikt persoonlijk en het is niet toegestaan de verstrekte wachtwoorden, gebruikersnamen of soortgelijke toegangs- en gebruikerscodes door derden te laten gebruiken.

 • 14.2. De Besteller draagt zorg voor een zorgvuldig gebruik van het digitale Leermiddel.

15. OVERIGE BEPALINGEN

 • 15.1. De Besteller is verplicht steeds naar waarheid alle vragen te beantwoorden en gegevens naar waarheid in de webshop in te vullen, en tijdig wijzigingen van gegevens, voor zover relevant in het kader van de onderhavige dienstverlening, via de webshop door te  geven aan ACADEMIC STORE. Alle kosten die voortvloeien uit het niet adequaat of onjuist zijn van de juiste informatie, zijn voor rekening van de Besteller. De Besteller vrijwaart ACADEMIC STORE en stelt haar geheel schadeloos in het geval een derde een claim instelt jegens ACADEMIC STORE voortvloeiend uit door de besteller onjuist gegeven informatie.

 • 15.2. ACADEMIC STORE handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. ACADEMIC STORE draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens van de Besteller vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt en benut voor de acceptatie van de bestelling, het uitvoeren van overeenkomsten, relatiebeheer, en bedrijfsinterne processen, zoals interne managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, alsmede voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen ACADEMIC STORE, alsmede voor deelname aan systemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en/of andere overtredingen resp. vormen van onrechtmatig handelen. ACADEMIC STORE is gerechtigd in voornoemde gevallen bij deze verwerking van persoonsgegevens derden inschakelen.

 • 15.3. Indien enige bepaling in deze overeenkomst ongeldig, nietig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, doet dit geen afbreuk aan de uitvoerbaarheid en geldigheid van de overige bepalingen. In geval van enige ongeldige, nietige of onuitvoerbare bepaling zullen partijen vervangende bepalingen overeenkomen, overeenkomstig hetgeen werd beoogd met de oorspronkelijke bepaling. 

 • 15.4. ACADEMIC STORE behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en / of aan te vullen.

 • 15.5. ACADEMIC STORE publiceert haar algemene voorwaarden in de webshop, en zal zorgen dat deze kunnen worden gedownload en opgeslagen op een gegevensdrager en/of geprint.